Privacy statement

De Kleine Jungle hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Kleine Jungle houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens gebruikt De Kleine Jungle?

Er zijn verschillende soorten persoonsgegevens, zoals de gewone persoonsgegevens en de bijzondere persoonsgegevens. Wanneer u middels het online aanmeldformulier een kindplaats aanvraagt, vragen wij u om persoonsgegevens. Hieronder leest u welke gegevens wij van u of uw kind gebruiken:
Naam en contactgegevens:
Naam, adres en woonplaats, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer
Betaalgegevens:
IBAN, de naam van de rekeninghouder, en wat en hoe u aan De Kleine Jungle heeft betaald in het verleden
Bijzondere gegevens:
BSN van u en uw kind, medische relevante gegevens die belangrijk zijn voor het bieden van de best mogelijke zorg aan uw kind.

Waarvoor gebruikt De Kleine Jungle de persoonsgegevens?

De Kleine Jungle verwerkt bovengenoemde gegevens in eigen beheer. Tevens worden aanvullende gegevens op de opvanglocatie gevraagd t.b.v. het mentorschap. Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt om de volgende redenen:

  • Voor de totstandkoming van de plaatsingsovereenkomst.
  • Voor de facturatie, verzenden van de facturen en tevens automatische incasso
  • Het bieden van de best mogelijke zorg aan uw kind door bijvoorbeeld het verstrekken van relevante medische gegevens van uw kind.
  • Voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
  • Ook gebruiken wij uw gegevens voor andere activiteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen. En om u te informeren over onze activiteiten d.m.v. bijvoorbeeld de nieuwsbrief.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Wij verstrekken of verkopen uw gegevens aan niemand. Wij delen deze enkel met anderen wanneer dit nodig is om opvang te kunnen bieden aan uw kind welke met u is afgesproken of omdat het volgens de wet en voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is. Met de vaste accountant van De Kleine Jungle zijn duidelijke afspraken gemaakt omdat de accountant in opdracht van ons gegevens verwerkt. De Kleine Jungle wisselt in het kader van de uitvoering van het contract met de klant en de wettelijke verplichtingen die De Kleine Jungle heeft met de volgende partijen gegevens uit over ouders en kind:

  • In het kader van de Toeslag kinderopvang gegevens van kinderen en ouders door aan de Belastingdienst. Het betreft alleen die gegevens voor zover deze voor de Belastingdienst noodzakelijk zijn (naam, adres, BSN kind en betalende ouder, aantal betaalde uren opvang).
  • De Kleine Jungle geeft in het kader van de controlerende taak van de GGD binnen de Wet Kinderopvang gegevens van het kind (naam, geboortedatum) door aan de GGD. Dit betreffen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het bepalen van de begeleider/kind ratio.

Hoe lang bewaart De Kleine Jungle uw gegevens?

Uw gegevens worden niet langer dan twee bewaard nadat uw kind bij De Kleine Jungle is uitgeschreven. In bepaalde gevallen moeten de gegevens langer worden bewaard volgens de wet, zoals bijvoorbeeld voor de uitwisseling naar de Belastingdienst i.v.m. de Kinderopvangtoeslag. Voor de financiële administratie geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt.

Verwijderen en wijzigen van persoonsgegevens

  • U heeft het recht om op te vragen welke gegevens wij van u of uw kind verwerken (recht van inzage)
  • U heeft recht tot het wijzigen van uw gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt (recht op correctie)
  • Er bestaat het recht op het verwijderen van de gegevens indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden (recht van verwijdering)

Beveiliging

De Kleine Jungle vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Daarom zijn er passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Zo beschikt onze website over een beveiligde verbinding. Gegevens worden enkel op onze eigen server opgeslagen en nooit bewaard op servers buiten de EU. Ook voor alle medewerkers van De Kleine Jungle geldt dat zij zorgvuldig omgaan met uw privacygevoelige gegevens.

Wijzigingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Waar nodig passen wij het privacy statement door wetswijzigingen en rechtspraak aan.

Vragen en klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
De Kleine Jungle
Postbus 81159
3009 GD Rotterdam
info@dekleinejungle.nl

Kom kijken

Wilt u met eigen ogen zien bij wie en waar uw kind straks uit school terecht komt?
Neem gerust een kijkje bij de BSO zelf. U bent op elke werkdag van 16:00 - 18:00 welkom.

Direct aanmelden