Klachtenregeling

De kinderopvang kent een uitgebreide regeling op het gebied van klachten en geschillen. Deze komen voort uit de Wet Kinderopvang en de Wet Klachtrecht. Het advies is om zo snel mogelijk te reageren wanneer er klachten zijn, lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Het eenvoudigst is het als u het bespreekt met de persoon die het wellicht aangaat, bijvoorbeeld de pedagogisch medewerker.

Als dit de onvrede niet wegneemt kunt u een afspraak maken met de klachtencoördinator Danny Bom. De klachtencoördinator noteert de klacht op het interne klachtenformulier, zodat deze is geregistreerd. Misschien kan het gesprek de klacht meteen oplossen, bijvoorbeeld na het maken van afspraken. Of is er wat meer onderzoek nodig naar aanleiding van uw klacht. Wanneer uw klacht nog niet is opgelost dan krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst van uw klacht en de omschrijving hiervan. U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen.

Wanneer uw klacht wel wordt opgelost in het gesprek wordt dit samen met de eventueel gemaakte afspraken op het interne klachtenformulier geschreven en ontvangt u hiervan een kopie. U kunt u klacht ook schriftelijk (of per email) indienen bij de klachtencoördinator. In dat geval krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht. U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht een schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen.

De contactgegevens van de klachtencoördinator van De Kleine Jungle zijn:

De Kleine Jungle
t.a.v. de Klachten Coördinator
Postbus 81159
3009 GD Rotterdam
telefoon: 010-2207721
klacht@dekleinejungle.nl

Klachtenprocedure DKJ Versie 1.1 2015

Wanneer er geen oplossing voor uw klacht wordt gevonden, kunt u de klacht rechtstreeks indienen bij een externe, onafhankelijke Geschillencommissie:

De Geschillencommissie Kinderopvang
www.degeschillencommissie.nl
Postadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
Bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag 

Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, doet u er verstandig aan het Klachtenloket Kinderopvang in te schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden d.m.v. het geven van informatie, advies, bemiddeling en indien wenselijk mediation. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang:

Klachtenloket Kinderopvang
www.klachtenloket-kinderopvang.nl
Email: info@klachtenloket-kinderopvang.nl
Postadres: Postbus 96802, 2509 JE Den Haag
Bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag 

Ouders kunnen een geschil bij de Geschillencommissie Kinderopvang indienen als:

  • De Kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht;
  • De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van de klacht.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben. De Geschillencommissie Kinderopvang beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.

De uitspraken van de Geschillencommissie Kinderopvang zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissie als de kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie Kinderopvang publiceert de uitspraken op haar website.

Kom kijken

Wilt u met eigen ogen zien bij wie en waar uw kind straks uit school terecht komt?
Neem gerust een kijkje bij de BSO zelf. U bent op elke werkdag van 16:00 - 18:00 welkom.

Direct aanmelden